Saturday, March 2, 2013

ನಶೆ

ಖಾಲಿ ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ತಗೊಂಡ ಮಾತ್ರೆ ಥರಾ ನಿನ್ನ ನಶೆ ಇನ್ಸ್ಟಾಂಟು; ಸರ್ರನೆ ಏರಿ ಸರಿಯಾದ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಡುವಂತೆ ಫೀಲು, ಓಹ್, ದಾರಿ ಮಾತ್ರ ಪೂರ್ತಿ ಅಂಕು-ಡೊಂಕು , ನೆಲ ಜಾರಿ ಮುಗಿಲ ಮೇಲಿನ ಒಂಟಿ ಯಾನ; ಯಾವುದೋ ಶಬ್ದವೂ ದೊಡ್ಡ ಚಿತ್ರವಾದಂತೆ, ಸನ್ನೆಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಹೊಸ ಅರ್ಥ; ಈ ಮರುಳಿನ ಕೊನೆ ನೆನೆದರೆ, ಬೇಡ ಬೇಡ ಇದೇ ಸಾಕು, ಸದ್ಯ ಮತ್ತು ಶಾಶ್ವತ!

No comments:

Post a Comment